Rhaglen Eleni

 

Noson Blasu Gwin

21ain Ionawr 2017

Lleoliad: Canolfan Reolaeth, Bangor

Noson Caws a Gwin, Canolfan Rheoli, Bangor .

 

Profodd yr abwyd o noson o flasu caws yn hynod ddeniadol i griw o ddeintyddion - efallai fod y ffaith fod blasu gwin yn rhan o'r noson wedi bod yn rhan o'r atyniad  hefyd?

Ta waeth cafwd noson hwyliog ac addysgiadol iawn, tybed a ddylem wedi gofyn am 3 awr o addysg ol raddedig (CPD)?

Beth a ddysgwyd?

Os am yfed gwin, sicrhau ei fod o ansawdd da.

Cofio yfed digon o ddwr yn ogystal a chynnyrch y grawnwin.

Sicrhau fod Justin ar gael efo'i "swigan lysh" (sef y prawf breathalyser).

Gwersi perthnasol a dilys iawn i fywyd fel deintydd bid siwr.

Diolch i Cartin a Tristan am y syniad a'r trefnu, mae cyfeillgarwch a chymdeithasu yn ran pwysig o aelodaeth o'r Gymdeithas. 

Edrychwn ymlaen at y  Noson Gwyl Dewi ac wrth gwrs holl weithgareddau Y Gymdeithas.


Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

 • gwin1
 • gwin2
 • gwin3
 • gwin4
 • gwin5
 • gwin6
 • gwin7
 • gwin8
 • gwin9
 • gwin10  Cinio Gwyl Ddewi 2017

  4ydd Mawrth 2017 19.30

  Lleoliad: Nant yr Odyn, Llangristiolus

  Cawsom Noson ddifyr yng ngwmni Mr Richard Neale o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Bu'n egluro pam y sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ac yn rhestru nifer o ardaloedd yng Ngymru sydd o dan ei rheolaeth. Bu'm yn dysgu am engreifftiau cynnar o roi eiddo preifat i'r ymddiriedolaeth er mwyn gwarchod harddwch naturiol tirwedd cymru rhag datblygiadau cyfoes. Un o'r rhain oedd darn o lechwedd yn y Bermo a roddwyd i'r Ymddiriedolaeth gan Fanny Talbot dros ganrif yn ol.

  Erbyn hyn mae 157 milltir o arfordir cymru yn berchen i'r Ymddiriedolaeth. Bu Richard yn adrodd hanes ei daith forwrol o amgylch arfordir cymru yn 2016 gan deithio o Lanau Dyfrdwy i Fae Caerdydd, gan ymweld a'r holl safleoedd arfordirol at ei ffordd (yn ogystal a gweld ambell i ddolffin)!


  Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

  • gwyl ddewi 1
  • gwyl ddewi 2
  • gwyl ddewi 3   Darlith y Gwanwyn 2017

   5ed Ebrill 2017 I'w Gadarnhau

   Lleoliad: Gwesty'r Imperial Llandudno

   Cyfarfod gwyddonol y Gymdeithas, Ebrill 2017, Gwesty'r imperial, Llandudno.

   "Hynt a helynt yn y drinfa dros ddeugain mlynedd a cwis i ddilyn."

    

   Criw dethol a deallus  tu hwnt gyfarfu i wrando ar y sgwrs hynod ddiddorol a draddodwyd gan Gareth Davies ar noson braf ond oer yn Llandudno.

   Cawsom bryd blasus ac ymgom hwyliog cyn y ddarlith.

   Clywsom am hanes gyrfa Gareth, o'r dyddiau cynnar yn Lerpwl a Manceinion drwy ei amser mewn practis yn Rhuddlan hyd at y presennol yn ddeintydd cymuned a thiwtor ol raddedig yn Wrecsam.

   Bu Gareth yn onest a gwylaidd iawn yn adrodd mwy am y troeon trwstan nac am y llawer o lwyddiant a gafodd hyd yma yn ei yrfa. Cadarnhaodd ei sgwrs cymaint mae y byd wedi newid, yn y gorffenol cymharol ysgafn oedd y goruchwyliaeth, ond efallai mwy o hwyl i gael ar wneud y gwaith?

   Dilynodd Gareth efo cwis i'n goleuo am yr arwyddion o gancr o fewn ac o gwmpas y geg.

   Pwysleisiwyd y pwysigrwydd o fod yn gyson wyliadwrus am arwyddion buan o'r newidiadau canseraidd, a tynnu ein sylw fod y cyflyrau ar gynnydd.

   Cyfuniad felly o'r llon a'r lleddf, ond yn noson ddifyr a gwerth chweil.

   Diolch i Gareth am fod mor barod unwaith eto i gyfranu, ac i Elen a'r gwesty am y trefniadau.


   Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

   • llun
   • llun2    Taith Gerdded y Gymdeithas Ddeintyddol

    17eg Mehefin 2017

    Lleoliad: Y Gogarth, Llandudno

     

    Trefnwyd tywydd delfrydol ar gyfer y daith gerdded eleni!

    Cyfarfu 11 ohonom ym maes parcio Ffordd Maelgwn, Llandudno, ac oddi yno ymlwybro i fyny’r Gogarth. Gwaith caled am yr awr gyntaf gan godi o lefel y môr i tua 200 medr ar y ‘Llwybr Igam Ogam’ troellog a serth.

    Cafwyd seibiant haeddiannol ger y copa am banad/hufen iâ, etc. (a chyfle i diolch i William am ei haelioni). Yna cerdded o gwmpas y trwyn, heibio‘r Eglwys ac yna i lawr yn ôl i dref Llandudno a chyrraedd yn ôl wrth ochr y ganolfan sgïo.

    Cawsom olygfeydd hyfryd trwy gydol y daith dair awr: Eryri, Ynys Môn ac Ynys Seiriol, Traeth Lafan, ac i lawr i gyfeiriad Llanduno a draw i tuag at Lerpwl.

    Yn ein disgwyl yn y bwyty (ardderchog), ’Seahorse’, ar Rodfa'r Eglwys, 'roedd un neu ddau nad oedd ddim wedi cerdded ond da iawn oedd cael eu cwmni. Mwynhawyd gwledd hynod flasus, yn cynnwys digon o ddewis o fwyd o'r mor.

    Bu’n ddiwrnod cofiadwy. Diolch i bawb am eu cwmni ac i'r plant am gerdded mor barod a bywiogi'r diwrnod.


    Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8     Eisteddfod Genedlaethol Bodedern 2017

     4ydd Awst i 4ydd Awst 2017

     Lleoliad: Bodedern

     Eisteddfod Genedlaethol Mon 2017.

      

     Cafodd y Gymdeithas y cyfle i rannu safle gyda Betsi Cadwaladr ar Faes yr Eisteddfod eleni ar y dyddiau Llun a Mawrth.

      

     Er y dilyw ar y nos Sul llwyddwyd gael popeth yn barod ben bore Llun yng nghwmni criw Cynllun Gwen. Ar ol dechra eithaf araf deg bu cryn brysurdeb, profodd holiadur a chwis Catrin yn llwyddiant ysgubol - tybed oedd y gwobrau o frwshus dannedd trydan yn abwyd?

      

     Ni fu gwerthiant helaeth ar y Geiriadur ond llwyddais i werthu un i Carwyn Jones! Efallai mai ansawdd ddim nifer y prynwyr sydd yn cyfrif? 'Roedd hyn ar y dydd Llun, cyn y cyhoeddiad am arian newydd (?) i ddeintyddiaeth, ysywaeth wedi'i anelu at ond rhan o Gymru (sef y De wrth reswm).

     Diolch i Catrin,Elen, Elsbeth a Stephen am ei cymorth parod ac am gyfrannu at lwyddiant ein ymddanghosiad.

     Diolch hefyd i Elaine Topps, Nest Jones a Sarah Archer o Cynllun Gwen am gludo ein geriach i'r Maes ac am ei cwmni; Sandra Sandham, Sylvia Thomas a Sian Chelton o Adran Ddeintyddol yr Awdurdod Iechyd am y posteri, taflenni etc


     Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

     • steddfod1
     • steddfod2      Cynhadledd y Gymdeithas Ddeintyddol 2017

      7fed Hydref 2017 09.00

      Lleoliad: Gwesty'r Hilton, Lerpwl

      Cynhadledd 2017

      Gwesty'r Hilton, Lerpwl

      Cyfarfu criw deallus a hwyliog yn Lerpwl i fwynhau chweched Cynhadledd ar hugain y Gymdeithas Ddeintyddol.

      Gwaetha’r modd, roedd tipyn o gwmwl drosom eleni oherwydd y newydd trist a ddaeth i law ychydig dyddiau ynghynt am farwolaeth Meryl, gwraig Siôn Griffiths. Byddai Meryl yn gyson wrth ochr Siôn a chawsom y fraint a'r pleser o ddod i'w hadnabod yn ystod sawl Cynhadledd yn y gorffennol. Estynnwyd cydymdeimlad aelodau’r Gymdeithas i gyd â Siôn a'r teulu.

      Croesawyd pawb gan Geraint Buse, Llywydd y bore. Y siaradwr cyntaf oedd y niwrolegydd Dr Rhys Davies a phrofodd i fod yn feistr ar ei bwnc ac yn siaradwr ardderchog. Ei destun oedd ‘Dementia’, a rhoddwyd esboniad clir a chroyw o'r cyflyrau perthnasol a’r dylanwad a geid ar waith y deintydd.

      Cafwyd cyfle yn ystod amser panad i sgwrsio â chynrychiolwyr Denplan a Heraeus Kulzer, dau gwmni a noddodd y Gynhadledd yn hael iawn.

      Y nesaf i siarad oedd Dr John Williams. Traddododd ddarlith ddifyr am hanes a phersonaliaethau a fu’n gysylltiedig â meddygaeth a deintyddiaeth yn Lerpwl dros y canrifoedd. Roedd yn dda clywed am arloeswyr blaenllaw o dras Gymreig a oedd, yn eu dydd, yn gewri rhyngwladol yn eu priod feysydd.

      Yn ystod y Cyfarfod Blynyddol, etholwyd Quentin Jones yn Gadeirydd a Sioned Davie yn aelod newydd o'r pwyllgor. Diolchwyd i Justin ac Elen am eu gwaith ac i aelodau'r pwyllgor, gan gynnwys Gareth Rhun, Catrin Tomos a Lowri Angharad sydd yn crwydro am sbel. Cafwyd trafodaeth am bolisi’r Ysgol Ddeintyddol yng Nghaerdydd o ran dethol myfyrwyr. Penderfynwyd dilyn y mater ymhellach a gwahoddwyd yr aelodau i gysylltu ag Aelodau’r Cynulliad i fynegi ein pryder.

      Wedi cinio blasus ac amser i atgyfnerthu, cymerodd Linda Tomos yr awenau fel Llywydd y prynhawn. Estynnodd groeso i'r Barnwr Nic Pari a chafwyd sgwrs ddiddorol a hwyliog ganddo am ei brofiadau ar y Fainc ac fel sylwebydd pêl-droed. Bu’r Gymdeithas yn ffodus dros y blynyddoedd o gael llawer o siaradwyr galluog i draddodi Darlith Goffa Arfon, ac mae’n braf cael dweud bod y safon wedi ei chynnal yn anrhyddeddus eto eleni.

      Cafwyd dwy ddarlith dra gwahanol ond safonol iawn yn y gystadleuaeth am Dlws Bryn. Teimlwyd bod y ddau gystadleuydd yn deilwng ond dewiswyd Sioned Davie yn fuddugol o drwch blewyn. Diolch iddi hi a Huw Ifan am gadw’r gystadleuaeth yn fyw a chynnal safon uchel y gorffennol.

      Cawsom Gynhadledd hapus a llwyddiannus ac yn awr cawn edrych ymlaen yn eiddgar i gyfarfod eto yn Abertawe y flwyddyn nesaf.


      Cliciwch isod i weld lluniau'r digwyddiad hwn.

      • cyn1
      • cyn2
      • cyn3       Archif

       Mae manylion am ddigwyddiadau’r blynyddoedd blaenorol ar gael drwy glicio'r flwyddyn isod:


       © 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol