Llwybrau Gyrfaol Posib

Unwaith y bydd deintydd wedi graddio, bydd yn berchen ar gymhwyster BDS. Bydd y deintydd wedyn yn dilyn cwrs hyfforddiant galwedigaethol cyn cael ceisio am swydd deintydd cynorthwyol (assistant) i ddeintydd arall neu fel cymheiriad hunangyflogedig. Gallai hefyd weithio o fewn ysbyty, gyda’r gymuned neu, hyd yn oed, yn y lluoedd arfog.

Pe bai deintydd yn dymuno arbenigo, gallai ddilyn strwythur gyrfaol y FFGDP (UK). Mae'r strwythur yn cynnwys tri cham.

 1. Yn gyntaf, byddai’n rhaid iddo sicrhau MJDF – neu bortffolio o brofiadau MJDF ynghyd â deng mlynedd o brofiad neu ennill MClin Dent neu MSc.
 2. Yn ail, mae modd hel credydau drwy gyflawni cyrsiau ôl-raddedig.
 3. Ac yn drydydd, rhaid creu portffolio i brofi arbenigedd mewn gofal i gleifion, ynghyd ag asesiad.

Mae Diploma of Membership of the Joint Dental Faculties yn y Royal College of Surgeons of England (MJDF RCS Eng) yn asesiad, wedi’i ddatblygu ar y cyd gan y Faculty of General Dental Practice (UK) a’r Faculty of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons of England. Mae’r arholiad yma wedi disodli’r arholiadau hyn:

 • Diploma of Membership of the Faculty of General Dental Practice (UK) (MFGDP [UK])
 • Diploma of Membership of the Faculty of Dental Surgery (MFDS RCS Eng).

Mae’r arholiad MJDF wedi’i strwythuro fel a ganlyn:

 • Portffolio Tystiolaeth wedi ei selio ar brofiadau gwaith
 • Arholiad rhan 1 yn bapur arholiad sy’n cynnwys cwestiynau aml-ateb (MCQs), ac
 • Arholiad rhan 2 sy’n brawf o arholiad clinigol strwythuredig (OSCE) ac yn ymarfer mewn rhesymu clinigol (SCR).

Mae’r canolfannau hyn yn cynnig cyrsiau tysgysgrif BDS yn ogystal â chyrsiau ôl-radd:

UNIVERSITY OF ABERDEEN – SCHOOL OF MEDICINE AND DENTISTRY

Rhif ffôn: +44 (0) 1224 554 975

Cynigir rhaglen Physician Assistant.

BARTS AND THE LONDON QUEEN MARY SCHOOL OF MEDICINE AND DENTISTRY – INSTITUTE OF DENTISTRY

Rhif ffôn: +44 (0) 20 7882 2240

 • Master of Clinical Dentistry (M.ClinDent): Prosthodontics, Periodontology, Oral Surgery neu Paediatric Dentistry.
 • Master of Science (MSc): Orthodontics, Experimental Oral Pathology, Dental Public Health, Oral Biology, Implant Dentistry neu Dental Technology.
 • Postgraduate Diploma: Dental Clinical Sciences, Endodontic Practice, neu Dental Technology.

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM – THE SCHOOL OF DENTISTRY

Rhif ffôn: +44 (0) 121 237 2761

 • Graddau ymchwil: PhD / MPhil / MSc
 • Gradd Meistr seiliedig ar fodiwlau mewn Ymarfer Deintyddol Cyffredinol

UNIVERSITY OF BRISTOL – SCHOOL OF ORAL AND DENTAL SCIENCES

Rhif ffôn: +44 (0) 117 928 7679

 • MSc mewn Dental Implantology
 • DPDS mewn Dental Studies
 • DDS mewn Orthodontics
 • Cyfle MSc a PhD mewn ymchwil

PRIFYSGOL CAERDYDD – YSGOL DDEINTYDDOL

Rhif ffôn: +44 (0) 29 2074 5867

 • MScD mewn Orthodonteg
 • MSc mewn Peirianneg Meinwe (Tissue Engineering)
 • MSc mewn Mewnblannu (Implantology)
 • MSc/Diploma mewn Tawelyddu Ymwybodol (Conscious Sedation)
 • Meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol

UNIVERSITY OF DUNDEE – SCHOOL OF DENTISTRY

Rhif ffôn: +44 (0) 1382 660 111

UNIVERSITY OF EDINBURGH – EDINBURGH POSTGRADUATE DENTAL INSTITUTE

Rhif ffôn: +44 (0) 131 536 4970

Yn cynnig MSc yn y canlynol

UNIVERSITY OF GLASGOW – DENTAL SCHOOL

Rhif ffôn: +44 (0) 141 211 9600

Yn cynnig graddau mewn

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE – SCHOOL OF DENTISTRY

Rhif ffôn: +44 (0) 1772 892 400

UNIVERSITY OF LEEDS – LEEDS DENTAL INSTITUTE

Rhif ffôn: +44 (0) 113 343 6199

UNIVERSITY OF LIVERPOOL – SCHOOL OF DENTAL SCIENCES

Rhif ffôn: +44 (0) 151 706 5298

Doethuriaeth Broffesiynol mewn Orthodonteg

UNIVERSITY OF MANCHESTER – SCHOOL OF DENTISTRY

Rhif ffôn: +44 (0) 161 306 0231

NEWCASTLE UNIVERSITY – SCHOOL OF DENTAL SCIENCES

E-bost: [email protected]

PENINSULA COLLEGE OF MEDICINE AND DENTISTRY – PENINSULA DENTAL SCHOOL

Rhif ffôn: +44 (0) 1752 437 444

QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST - CENTRE FOR DENTAL EDUCATION

Rhif ffôn: +44 (0) 2890 972 349

UNIVERSITY OF SHEFFIELD – THE SCHOOL OF CLINICAL DENTISTRY

Rhif ffôn: +44 (0) 114 271 7808

UNIVERSITY COLLEGE LONDON – UCL EASTMAN DENTAL INSTITUTE

Rhif ffôn: +44 (0) 20 7915 1038


Doleni i CPD

http://www.dentaljuce.com/


Gweithio Dramor

Os ydych yn meddwl am weithio dramor, dyma ychydig o bethau i’w hystyried cyn mentro.

 1. Pa fath o brofiad allwn ni ei ddisgwyl?
 2. Oes rhaid cael pigiadau imiwnedd i deithio?
 3. Oes gwaith/hyfforddiant priodol ar gael?
 4. Pa gymwysterau sydd yn rhaid i mi eu cael?
 5. Faint o amser mae’r broses o ymaelodi a derbyn cyngor deintyddol brodorol yn ei gymryd
 6. Oes rhaid i mi sefyll arholiadau i fy ngalluogi i weithio tramor?

Seland Newydd

Mae angen anfon tystysgrifau’r GDC a phrawf imiwnedd HepB . Mae mwy o Hep B yn Seland Newydd nag yng Nghymru. Bydd rhaid sefyll arholiad i brofi dealltwriaeth o ddiwylliant lleol y Maori, hynny yw, pwysigrwydd y teulu, ac effaith hynny ar ofal y claf.

O safbwynt indemniad, bydd angen i chi ystyried newid y math o yswiriant sydd gynnoch chi er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol i Seland Newydd. Er bod Seland Newydd yn wlad ddatblygiedig, mae ynddi ganran isel o gleifion sy’n mynnu iawndal gan ddeintydd. System syml o lenwi ffurflen AAC gan y claf a’r deintydd ar y cyd sydd yno, ac mae’r wlad yn talu ychydig iawndal am unrhyw ddamwain glinigol.

Does dim GIG yn Seland Newydd ond mae system ar gyfer cleifion sydd ar fudd-daliadau i dderbyn triniaeth. Rhaid i ddeintydd roi pris ar gyfer y driniaeth arfaethedig i glaf, er mwyn i’r swyddfa budd-dal ei brosesu a’i ganiatáu, cyn dechrau ar y driniaeth.

Mae’n rhaid cofio talu treth cyn i chi adael y wlad.

Dolen i gwmni gwaith yn Seland Newydd http://www.lanzrecruitment.com

Dolen y Gymdeithas Ddeintyddol yn Seland Newydd http://www.nzda.org.nz

Dolen y Cyngor Deintyddol yn Seland Newydd http://www.dentalcouncil.org.nz


Cyngor ar Gytundebau gweithio!

Bydd llofnodi contract swmpus a chymhleth yn gallu bod yn boen meddwl. Mae’n werth ystyried y pwyntiau a ganlyn cyn cytuno:

 1. Beth yw oriau gwaith y gweithle, a phryd y gellir defnyddio’r gweithle. Oes modd cynyddu neu gwtogi oriau os oes angen cwblhau targed neu gyflawni hyfforddiant?
 2. Faint o wyliau sy’n dderbyniol? Oes angen amser penodol cyn medru trefnu gwyliau? Oes angen trefnu locum os yn mynd ar wyliau hir?
 3. Mewn achos o driniaeth ddiffygiol, pwy sy’n talu am hwnnw? Er enghraifft ,os nad yw dannedd gosod yn ffitio, a yw’r practis a’r cymheiriad (associate) yn rhannu cost y labordy?
 4. Ydi cost y labordy’n cael ei rannu’n gyfartal?
 5. Beth ydi canran taliad y cymheiriad (associate) am wasanaeth y practis?
 6. Beth ydi adnoddau’r practis. h.y. nyrs, ysgrifenyddes, rheolwr practis, cyfarpar, offer a nwyddau. Hysbysebu a chyflenwad o gleifion.
 7. Beth sy’n digwydd pan mae nyrs yn sâl? Neu gyfarpar yn torri?
 8. Ydi’r practis yn cymryd cyfrifoldeb am ‘ddyledion drwg’ (pan nad yw cleifion yn talu)?
 9. Faint o rybudd sydd angen ei roi cyn dod â’r cytundeb i ben?
 10. Oes posib gweithio lai na 3 milltir o’r practis ar ôl gadael. Mae hyn i fod i sicrhau nad yw deintydd o’r ddeintyddfa yn hudo cleifion i’w ddilyn.

Mae cyngor ar gytundebau cymheiriaid mewn pamffled gan y BDA – Performer Agreement A17.


© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol