Termau

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ein cyhoeddiad diweddar O Geg y Deintydd / From the Dentist’s Mouth a ddarparwyd i fod o gymorth i gleifion drwy fod â chyfieithiadau o eiriau ac ymadroddion cyffredin a fyddai’n debygol o gael eu defnyddio yn ystod ymweliad â’r deintydd. Mae hwn ar gael fel cyhoeddiad printiedig mewn deintyddfeydd neu mewn ffurf y gellir ei lawrlwytho o’n gwefan.
Dangoswch y Gymraeg i’r Saesneg
Good morning : Bora da Good afternoon : Pnawn da Hello : S’ma’i How are you? : Su’ dach chi? Please : Os gwelwch chi’n dda / Plîs Do you have an appointment today? : Sgynnoch chi apwyntiad heddiw? Who is your dentist? : `Pwy ’di’ch deintydd chi? What is your full name? : Be ’di’ch enw llawn chi? What is your date of birth? : Be ’di’ch dyddiad geni chi? What is your address? : Be ’di’ch cyfeiriad chi? What is your telephone number? : Be ’di’ch rhif ffôn chi? What is your mobile number? : Be ’di rhif eich ffôn cludol chi? We’ll see you in six months’ time : Mi’ch gwelwn chi ymhen chwe mis Thanks / Thank you : Diolch / Diolch i chi Thank you very much : Diolch yn fawr iawn Many thanks to you : Llawer o ddiolch i chi Welcome / You’re welcome : Croeso / Croeso i chi Bye now / Cheerio : Hwyl rŵan / Da boch [chi] The cost of your dental treatment is £… : Cost eich triniaeth ddeintyddol ydi £… The estimated cost of your dental treatment is £… : Mi fydd eich triniaeth ddeintyddol yn costio tua £… Here is your appointment card with a list of appointment dates : Dyma’ch cerdyn apwyntiad efo dyddiadau eich apwyntiadau Will you please fill in this medical history sheet : Wnewch chi lenwi’r daflen yma ynghylch eich hanes meddygol, os gwelwch chi’n dda The out of hours arrangements are as follows… : Mae trefniadau’r tu-allan-i-oriau fel a ganlyn…

© 2013 Y Gymdeithas Ddeintyddol